Thực hiện Công văn số 1904/SGĐT-GDTrH ngày 22/8/2018 của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 ...